Rượu nếp cái hoa vàng Làng Vân ngâm hạ thổ 28% vol can 2000 ml